Privātuma politika

Izmantotie termini

Apavi 12 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas pārvalda interneta veikala www.somijasapavi.lv darbību un apstrādā datu subjektu personas datus.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts).

Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, ievākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Klients – fiziska persona (datu subjekts), kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, izmantojot personas datus, kas atrodas personas datu apstrādes sistēmā.

Klienta “piekrišana” – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, ka arī sniedz pieeju personas datiem.

Pilnvarota persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Sīkdatnes (cookies) – nelielas teksta datnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati), kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot interneta veikalu www.somijasapavi.lv.

Leģitīmas intereses – SIA “Apavi 12” intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums, kā arī ir juridiskais pamats ar noteikumu, ka datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas par Apavi 12 leģitīmajām interesēm. SIA “Apavi 12” ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu un ērtu Klientu apkalpošanu.

 

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Apavi 12 ievāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā fizisku personu personas datus izmantošanai interneta veikala www.somijasapavi.lv vajadzībām, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri pārvalda fizisko personu datu apstrādes noteikumus,  Apavi 12 ievēro šādus principus:

 • Nodrošināt likumīgu, godprātīgu personas datu apstrādi;
 • Personas datu apstrādi veikt tikai noteiktiem mērķiem;
 • Saņemtie personas dati netiek saglabāti ilgāk nekā nepieciešams un tiek dzēsti sasniedzot noteikto mērķi;
 • Personas datu apstrāde notiek ievērojot fizisko personu tiesības;
 • Tiek nodrošināta droša personas datu glabāšana;
 • Ievāktie personas dati netiek nodoti citiem uzņēmumiem Eiropas savienībā vai ārpus Eiropas Savienības, pamatojoties un ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus un Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679.

Privātuma politika

Privātuma politika attiecas uz ikviena Klienta personas datu apstrādi un Klientam piedāvāto pakalpojumu. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Apavi 12 vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus. Apavi 12 nodrošina likumīgu, godprātīgu Klienta personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes kategorijas

Personas datu kategorijas ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem. Apavi 12 ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:

 • Dati, kurus Klients pats paziņo Apavi 12;
 • Vārds, uzvārds;
 • Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistītas ar Klienta komunikāciju ar Apavi 12;
 • Sīkdatnes – dati par interneta veikala www.somijasapavi.lv apmeklēšanu; Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt ierobežota;
 • Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.

Personas datu apstrādes pamats

 • Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (subjekta piekrišana) personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Apavi 12 apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • Apavi 12 leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums. Apavi12 ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu, kā arī iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam.
 • Apavi 12 ir tiesīga apstrādāt Klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
 • Apstrādājot Klienta personas datus, Apavi 12 var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu automatizētus individuālus piedāvājumus, kuri tiek piedāvāti tikai biznesa nolūkos un neradīs Klientam tiesiskas sekas.

Nolūki personas datu apstrādāšanai

 • Līguma noslēgšanai un izpildei ar Klientu;
 • Lai novērtētu Klienta spēju pildīt līgumsaistības;
 • Tehniskā atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Nozares attīstības veicināšanai un jaunu pakalpojumu piedāvājumiem;
 • Statistisko datu apstrādei un tirgus analīzes veikšanai.

Personas datu iegūšana

Apavi 12 iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

 • Apmeklē, pārlūko vai pierakstās jaunumu saņemšanai interneta veikalā www.somijasapavi.lv;
 • Iegādājas un izmanto produktus vai pakalpojumus Apavi 12;
 • Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 • Apavi 12 un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no Klienta.

Personas datu glabāšanas laika posms

Apavi 12 ir tiesīga apstrādāt un glabāt personas datus, kamēr:

 • Nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;
 • Nepieciešams termiņš Apavi 12 leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
 • Personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos;
 • Ir spēkā līgumsaistības starp Klientu un Apavi 12.

Personas datu koplietošana

 • Apavi 12 sniedz Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā konkrētās situācijas objektīvus apstākļus;
 • Nepieciešamības gadījumā Apavi 12 nodod Klienta personas datus Apavi 12 pilnvarotām personām, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un/vai partneriem, pakalpojumu piegādātājiem, kas iesaistīti klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai;
 • Apavi 12 ir tiesīga nodot Klienta personas datus tiesībsargājošām iestādēm un citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no Latvijas republikas normatīvajiem aktiem un attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

Personas datu aizsardzība

 • Lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai izpaušanas Apavi 12 pielieto mūsdienīgas tehnoloģijas, ievēro tehniskās un organizatoriskās prasības;
 • Apavi 12 nepieciešamības gadījumā pārbauda visas Klienta personas datu apstrādē iesaistītās personas, kā arī izvērtē atbilstošu drošības pasākumu pielietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Apavi 12 neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas ticis veikts neatkarīgu no Apavi 12 apstākļu rezultātā (piemēram, klienta vainas un/vai nolaidības dēļ).

Klienta tiesības

 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu izpaušanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
 • Klientam ir tiesības labot visus Apavi 12 rīcībā esošos personas datus par sevi;
 • Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot savu personas datu apstrādi iesniedzot iesniegumu Apavi 12, ja tā nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem personas dati tika vākti un apstrādāti;
 • Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo Klientu;
 • Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko klients ir sniedzis Apavi 12, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības nepieciešams Klienta rakstisks iesniegums.